Schrijftolk Sasja

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

Student-tolk: een student die de opleiding Associate degree Schrijftolk of opleiding Bachelor Leraar/Tolk Gebarentaal volgt aan de Hogeschool Utrecht.
Tolk: een bij Stichting RTGS ingeschreven Schrijftolk of Tolk Gebarentaal.
Leverancier: de tolk of student-tolk die een overeenkomst met opdrachtgever aangaat.
Opdrachtgever: de partij waarmee de (student)tolk een overeenkomst aangaat. Dit kan zijn een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Opdracht: een opdracht van de opdrachtgever aan de (student)tolk om tolkwerkzaamheden uit te voeren.
Tolktekst: dit is de te lezen tekst die weergegeven wordt tijdens een tolkopdracht. Indien slechts één auditief beperkte klant bij de tolkopdracht aanwezig is, bevat de tolktekst in principe niet de gesproken tekst van deze klant.

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en een leverancier waarop opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk (brief, fax, e-mail of sms) is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en leverancier zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst van de opdracht

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door de leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen van de offertes zijn exclusief BTW.
4. De opdrachtgever dient voor totstandkoming van de opdracht aan te geven of hij/zij een voor de opdracht relevante beschikking heeft in het kader van de wet WIA of de AWBZ, of hij/zij voor de opdracht van genoemde beschikking gebruik wenst te maken, en onder welke regeling (werk-, onderwijs-, of leef-uren) de opdracht valt.
5. Indien opdrachtgever een beschikking heeft tot vergoeding van tolkuren, geldt stilzwijgend het door VNG en het Ministerie van SZW vastgestelde tarief. Leverancier is gerechtigd een offerte tegen een hogere prijs uit te brengen.
6. Een opdracht komt tot stand wanneer opdrachtgever en leverancier schriftelijk ten minste zijn overeengekomen wanneer, waar, voor wie en hoe lang de leverancier zijn werkzaamheden zal verrichten. Mondelinge afspraken dienen schriftelijk bevestigd te worden voordat er sprake is van een opdracht.
7. Bijzonderheden betreffende de opdracht die nodig zijn voor de leverancier om te kunnen beoordelen of hij/zij de opdracht kan aanvaarden, moeten voorafgaand aan de overeenkomst van de opdracht door de opdrachtgever aan de leverancier worden doorgegeven.
8. Indien de leverancier in geval van ziekte of overmacht de overeenkomst opzegt, zal hij/zij, voor zover in zijn vermogen ligt, zijn medewerking verlenen aan het vinden van een vervangende leverancier.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

1.
a. De leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zoals ook staat beschreven in het Beroepsprofiel Schrijftolken.
b. De leverancier neemt daarbij zo veel als naar zijn oordeel mogelijk en redelijk is de aanwijzingen van de opdrachtgever in acht.
c. De leverancier last in overleg tolkpauzes in waar hij/zij dit nodig acht en geeft dit, indien mogelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht aan bij de opdrachtgever.
d. De leverancier handelt in overeenstemming met de Beroepscode Schrijftolken c.q. Beroepscode Tolken Gebarentaal. Deze zijn op te vragen via de beroepsverenigingen: de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) en de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG).

2.
a. De opdrachtgever is verplicht om de leverancier tijdig te voorzien van alle informatie die de leverancier nodig heeft om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
b. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personen of instellingen waar of waarvoor getolkt gaat worden tijdig op de hoogte zijn van de opdracht aan de leverancier.
c. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke omstandigheden en voorzieningen die de kwaliteit van het tolken kunnen bevorderen.
d. De opdrachtgever is verplicht de door de leverancier geleverde diensten schriftelijk te bevestigen door ondertekening van het door de leverancier opgesteld en door de opdrachtgever goedgekeurd formulier.
e. Wanneer de opdrachtgever een half uur na aanvang van de opdracht zonder bericht niet aanwezig is op de afgesproken locatie, is de leverancier gerechtigd te vertrekken. De opdracht wordt dan beschouwd als te zijn geannuleerd door opdrachtgever. De opdracht wordt dan volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
f. Bij het factureren van een tolkopdracht wordt uitgegaan van een minimum declaratietijd van 30 minuten. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien opdrachtgever vóór de afgesproken eindtijd te kennen geeft geen behoefte meer te hebben aan de diensten van de leverancier, is hij/zij desalniettemin betaling verschuldigd tot en met de afgesproken eindtijd.
2. Indien opdrachtgever op de afgesproken eindtijd te kennen geeft langer behoefte te hebben aan de diensten van de leverancier, is de leverancier niet verplicht dit verzoek te honoreren. Tenzij bij offerte anders is overeengekomen, brengt de leverancier voor de meertijd het afgesproken uurtarief in rekening, dan wel een bedrag naar rato van de offerte.
3. In afwijking van lid 2 zal leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan leverancier kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 - Honorarium en betaling

1. Bepalingen t.a.v. betalingen die via uitkeringsinstanties verlopen.
    a. Opdrachtgevers die voor het gebruik van de diensten van de leverancier een beschikking hebben in het kader van de wet WIA of de AWBZ, en hiervan gebruik wensen te maken, ondertekenen het declaratieformulier waarop de verleende diensten staan vermeld.
    b. De leverancier declareert hiermee bij de uitvoeringsinstantie het bedrag dat volgt uit de tarieven, zoals die zijn vastgelegd door VNG en de overheid.
    c. Indien na declaratie blijkt dat de opdrachtgever geen recht had op de geleverde diensten, moet de opdrachtgever zelf, volgens de vastgestelde tariefregelingen, het verschuldigde bedrag betalen.
    d. Betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Indien niet binnen deze termijn wordt betaald, kan de leverancier de wettelijke rente in rekening brengen. Bij het uitblijven van betaling door de uitkeringsinstantie kan dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning gebeuren. Wanneer de betaling door de opdrachtgever zelf dient te geschieden, dient de leverancier bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever zelf eerst een aanmaning te sturen voordat de wettelijke rente in rekening gebracht kan worden.
2. Bepalingen t.a.v. betalingen die niet via de uitkeringsinstanties verlopen.
    a. Aan opdrachtgevers die voor het gebruik van de diensten van de leverancier geen beschikking hebben als bedoeld in artikel 6.1, dan wel van zo'n beschikking geen gebruik wensen te maken, wordt door de leverancier het bij offerte overeengekomen tarief in rekening gebracht.
    b. Indien een opdrachtgever wel gebruik maakt van een beschikking als bedoeld in artikel 6.1, en leverancier heeft bij offerte een hoger tarief bedongen, dan wordt door leverancier het meerbedrag aan opdrachtgever in rekening gebracht.
    c. Betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn, dient de leverancier de opdrachtgever een schriftelijke aanmaning te sturen voordat de wettelijke rente in rekening gebracht kan worden.
    d. Indien te voorzien zal zijn dat de declaratie het bedrag van € 500,- zal overstijgen is de leverancier gerechtigd 50% van het te verwachten bedrag van de declaratie als voorschot in rekening te brengen.
3. Over alle in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever BTW verschuldigd.
4. Betaling dient te geschieden op een door de leverancier aan te geven bank- en/of girorekening.

Artikel 7 - Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.
2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 - Annulering

1. Leverancier mag een overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden zonder opgaaf van reden annuleren. De opdrachtgever heeft in dit geval geen verhaal op de leverancier.
2. Opdrachtgever mag een overeenkomst tot 24 uur vallend binnen werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden zonder opgaaf van reden annuleren. De leverancier heeft in dit geval geen verhaal op de opdrachtgever.
3. Ingeval van werkzaamheden die meer dan één dag bestrijken is de annuleringstermijn gelijk aan het aantal dagen van de geannuleerde opdracht, met een minimum van drie werkdagen.
4. In geval van te late annulering door opdrachtgever is hij/zij verplicht het overeengekomen honorarium te voldoen.
5. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden.
6. In geval opdrachtgever een opdracht annuleert door schuld van een derde partij, kan leverancier in de rechten treden van de opdrachtgever jegens die derde partij wat betreft de door opdrachtgever geleden schade. Leverancier behoeft hiervoor geen voorafgaande toestemming van opdrachtgever; hij/zij moet de opdrachtgever wel schriftelijk ervan in kennis stellen wanneer hij/zij dat doet.

Artikel 9 - Klachten en aansprakelijkheid

1. Klachten
    a. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen vier weken per aangetekend schrijven aan de leverancier kenbaar gemaakt te worden. Het indienen van klachten is overeenkomstig het Reglement van de Klachtencommissie, zoals gepubliceerd op de website van Dovenschap.
    b. Klachten met betrekking tot de declaratie dienen binnen drie weken na de factuurdatum aan de leverancier kenbaar gemaakt te worden.
    c. Indien klachten niet tijdig zijn ingediend verliest de opdrachtgever het recht van klagen.
2. Klachtencommissie
Indien een klacht, al dan niet nadat deze aan de leverancier is kenbaar gemaakt zoals voorzien in het voorgaande lid 1, wordt ingediend bij de Klachtencommissie, is op die klacht, onder uitsluiting van het bepaalde in het voorgaande lid 1, van toepassing het Reglement van de Klachtencommissie, zoals gepubliceerd op de website van Dovenschap. Dit reglement wordt geacht deel uit te maken van de onderhavige voorwaarden en regelt de procedure inzake klachten die worden ingediend bij de Klachtencommissie.
3. Aansprakelijkheid
De leverancier is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, noch aan de zijde van de opdrachtgever noch aan derden welke in enig verband staat met de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

Artikel 10 - Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 - Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. De leverancier mag een kopie van de tolktekst ter beschikking stellen aan opdrachtgever, of aan een derde met voorafgaande toestemming van opdrachtgever. Dit behoeft tevens toestemming van alle personen wier (gesproken) tekst hij/zij getypt heeft. De leverancier is hiertoe niet verplicht.
2. De tolktekst mag niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht worden zonder voorafgaande toestemming van de leverancier.
3. Het auteursrecht van de tolkteksten rust bij de leverancier.
4. Aan de tolktekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 14 - Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder dossiernummer 30257362.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


(deze NSV leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden-Nederland onder dossiernummer 30257362)