Schrijftolk Sasja

Kwaliteitsbewaking

Stichting RTG

Binnen Nederland registreert Stichting RTG de gekwalificeerde schrijftolken en gebarentaaltolken. Stichting RTG bewaakt de kwaliteit van deze tolken, onder meer door specifieke opleidingseisen te stellen aan tolken bij inschrijving in het register. Stichting RTG bevordert de kwaliteit en professionaliteit van alle geregistreerde tolken, door nascholing verplicht te stellen zodat de tolk zijn of haar vaardigheden uitbreidt en versterkt.
 

De Klachtencommissie

In februari 2005 is er een klachtencommissie opgericht. De klachtencommissie opereert onafhankelijk van Dovenschap, de NSV, de NBTG en Stichting RTG. Het doel van de klachtencommissie is de gelegenheid bieden aan de cliënten van de geregistreerde tolken zich te beklagen over de verleende diensten. Hierbij is het mogelijk deze klachten te bespreken met de klager en degene tegen wie de klacht gericht is op basis van hoor en wederhoor.

Zo mogelijk bemiddelt de klachtencommissie tussen klager en degene tegen wie de klacht gericht is, om tot een bevredigende oplossing van het gesignaleerde probleem te komen. Mocht het nodig zijn, dan kan de klachtencommissie een formele uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en die uitspraak, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, bekendmaken. Bovendien dient de klachtencommissie als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten van de tolken gebarentaal en schrijftolken en kan, waar nuttig, de klachten bespreken in breder verband, met als doel verbeteringen te vinden in het functioneren van de tolkdiensten in het algemeen.

Het reglement van de klachtencommissie, het klachtenformulier en contactinformatie zijn te vinden op de website van de klachtencommissie: www.klachttolk.nl.